Co to jest curriculum vitae?

Curriculum vitae, to inaczej życiorys zawodowy. Jest to podstawowy dokument mający zainteresować pracodawcę Twoją osobą i spowodować, że zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jego treść i forma mają być Twoją wizytówką oraz przekonać potencjalnego Pracodawcę, że to właśnie Ciebie powinien zatrudnić. Zwykle towarzyszy mu list motywacyjny.

Istnieje kilka rodzajów CV:

 1. Chronologiczne - najczęściej spotykane, którego zadaniem jest usystematyzowanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia.
 2. Funkcjonalne - którego zadaniem jest przedstawienie umiejętności i kwalifikacji bez podawania chronologicznej kolejności miejsc pracy. Ten rodzaj CV jest polecany dla  osób nieposiadających zbyt dużego doświadczenia zawodowego lub chcącym zmienić profil kariery zawodowej.
 3. Mieszane - jest połączeniem dwóch wyżej przedstawionych form. Polega ono na przedstawieniu w odwróconej chronologii swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem umiejętności, które zostały nabyte podczas nauki lub pracy na danym stanowisku. Dla pracodawcy jest ono bardzo czytelne i zwraca uwagę na ważne dla niego punkty, takie jak wykształcenie i poprzednio zajmowane stanowiska pracy. Osobom starających się o pracę pozwala na przedstawienie siebie z jak najlepszej perspektywy oraz wyszczególnienie swoich kompetencji i zdobytych umiejętności, zarówno w toku pracy i jak i na studiach.
 4. Celowe - polecane jest osobom, które posiadają duże doświadczenie zawodowe lub dla osób wchodzących na rynek pracy, ale mogących pochwalić się osiągnięciami w innych dziedzinach życia. Warto je zastosować, jeżeli jesteśmy przekonani o tym, co chcemy robić w życiu i jakie są nasze oczekiwania wobec kariery zawodowej. Należy się wtedy skupić na konkretnych kompetencjach, a pominąć te nieistotne z punktu widzenia celu zawodowego. Należy dokładnie opisać umiejętności, biorąc pod uwagę ich przydatność w firmie.

Budowa CV chronologicznego.

a) Twoje dane personalne:

 • imię i nazwisko;
 • data  i miejsce urodzenia;
 • adres zamieszkania lub adres do kontaktu;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres e-mail.

b) Twoje wykształcenie:

 • ukończone szkoły wyszczególnione w sposób achronologiczny (rozpoczynasz od tej, którą ukończyłeś/ukończyłaś jako ostatnią);
 • podajesz pełną nazwę i miejsce szkoły, profil, kierunek kształcenia, osiągnięte tytuły kwalifikacyjne, zawód;
 • podajesz informację o znaczących nagrodach, stypendiach naukowych, ewentualnie wysokiej średniej ocen.

c) Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego:

 • pełna nazwa firmy, w której pracowałeś/pracowałaś lub obecnie pracujesz;
 • miejsce działalności firmy;
 • jakie zajmowałeś/zajmowałaś stanowisko;
 • zakres obowiązków, za które byłeś/byłaś odpowiedzialny/odpowiedzialna;
 • można podać nazwy ważniejszych projektów, w których brałeś/brałaś udział;
 • jeżeli masz małe doświadczenie zawodowe poinformuj o wszystkich, nawet wykonywanych krótko, pracach;
 • kolejne stanowiska wpisz w porządku od ostatnio wykonywanej pracy do pierwszej (dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy tj. dzień, miesiąc, rok).

d) Informacje o kursach, szkoleniach, stażach i praktykach:

 • podajesz, te które pozwoliły Ci zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania danej pracy (podajesz datę i nazwę kursu/szkolenia, podmiot prawny, który go organizował);
 • wymieniasz uzyskane certyfikaty i dyplomy.

e) Umiejętności:

 • szczególnie ważne są te bezpośrednio związane z pracą, np. prawo  jazdy, obsługa komputera (dobrze jest podać konkretne programy), znajomość języków obcych (przy określeniu stopnia znajomości języka używaj określeń: podstawowa, komunikatywna, dobra, bardzo dobra, płynna w mowie i piśmie); obsługa urządzeń biurowych.

f) Zainteresowania i hobby:

 • są to informacje mówiące o Twoich cechach charakteru, predyspozycjach, umiejętności organizacji czasu wolnego.

g) Referencje:

 • opinia poprzedniego Pracodawcy, profesorów, którzy byli Twoimi promotorami, recenzentami prac;
 • przedstawia się je na prośbę Pracodawcy.

h) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

Budowa życiorysu funkcjonalnego różni się od układu chronologicznego kolejnością i sposobem podawania danych o sobie.

Informacje podajemy również w kolejności achronologicznej. Najważniejszą różnicą pomiędzy CV chronologicznym a funkcjonalnym jest rozmieszczenie kwalifikacji w centralnej części CV. Zamiast uporządkowanych chronologicznie, szczegółowych informacji o doświadczeniach zawodowych podaje się tylko te o najważniejszych kompetencjach zawodowych i umiejętnościach, które dana osoba posiada.

CV funkcjonalne powinno zawierać następujące elementy:

 1. dane personalne: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres pod jakim przebywasz, numer telefonu kontaktowego, adres email;
 2. umiejętności zawodowe: ogólna nazwa umiejętności, konkretne przykłady dokonań zawodowych, informacje o odbytych kursach i szkoleniach oraz stażach i praktykach, informacje o znajomości języków obcych, inne informacje o wiedzy merytorycznej ważnej w kontekście oferty pracy, na którą odpowiadasz;
 3. wykształcenie: datę rozpoczęcia i ukończenia uczelni, nazwę uczelni, miasto, wydział, kierunek, tytuł pracy dyplomowej, nagrody, stypendia, wyróżnienia;
 4. doświadczenie zawodowe: dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, dokładna nazwa poprzedniego pracodawcy, nazwa stanowiska;
 5. klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

CV funkcjonalne szczególnie polecane jest osobom nie posiadającym zbyt dużego doświadczenia zawodowego lub chcącym zmienić swój profil kariery zawodowej.
Aby dokument był czytelny warto podzielić umiejętności na twarde i miękkie. Wśród umiejętności twardych znajdą się: znajomość języków obcych, obsługa programów komputerowych itp. Do umiejętności miękkich można wpisać: komunikatywność, zdolności organizacyjne, wiedzę z zakresu motywowania pracowników oraz inne umiejętności, które zostały nabyte podczas studiów lub pracy na różnych stanowiskach. Dopiero po przedstawieniu kluczowych kompetencji należy wpisać zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

CV mieszane to połączenie CV chronologicznego i funkcjonalnego.

Najlepiej sprawdzi się u osób z dużym doświadczeniem i umiejętnościami. Jest uporządkowane achronologicznie i eksponuje największe sukcesy na danym stanowisku. Sporządza się je w sposób bardzo zbliżony do CV chronologicznego – do każdego stanowiska należy przypisać największe osiągnięcia, którymi można się poszczycić. Główny nacisk przenosi się z zakresu obowiązków na sukcesy zawodowe. Wadą tego rodzaju CV może być jego długość. Dokument ten nie powinien przekraczać dwóch stron formatu A4.

CV mieszane powinno zawierać następujące elementy:

 1. dane personalne: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres pod jakim   przebywasz, numer telefonu kontaktowego, adres email;
 2. cel zawodowy: nazwa stanowiska lub krótki opis oczekiwań związanych z wykonywaną w przyszłości pracą;
 3. krótki opis kwalifikacji wymaganych przez przyszłego pracodawcę (wypunktowanie doświadczeń np. technicznych);
 4. doświadczenie zawodowe: podać główną umiejętność (np. marketing) i nazwę zakładu pracy, ew. miejscowość i daty;
 5. szkolenia zawodowe: nazwa uczelni lub szkoły (miejsce szkolenia), daty (okres trwania szkolenia), miejscowość-podawanie szkoleń w cv mieszanym nie jest obowiązkowe;
 6. wykształcenie: stopień lub tytuł naukowy, wydział/kierunek, nazwę uczelni, miejscowość, ew. daty;
 7. nagrody i wyróżnienia: podane w punktach
 8. zainteresowania, działalność pozazawodowa;
 9. referencje;
 10. klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

W celowym CV należy zaakcentować posiadane umiejętności i doświadczenia, które są  przydatne na danym stanowisku pracy.

Należy rozpocząć od określenia celu zawodowego. Jeżeli wysyłasz CV w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, to celem będzie wykonywanie obowiązków związanych bezpośrednio z wakatem.

CV celowe powinno zawierać następujące elementy:

 1. dane personalne: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres pod jakim   przebywasz, numer telefonu kontaktowego, adres email;
 2. cel zawodowy:  opis oczekiwań związanych z wykonywaną w przyszłości pracą (zastanów się, jakie obowiązki możesz wypełniać na stanowisku, o które się ubiegasz, część z nich będzie określona już w ofercie o pracy; zrób ich listę i zastanów się, czy z każdym z takich obszarów miałeś/miałaś już do czynienia);
 3. wykształcenie: stopień lub tytuł naukowy, wydział/kierunek, nazwę uczelni, miejscowość, ew. daty;
 4. doświadczenie zawodowe: nazwa zakładu pracy, miejscowość i daty, stanowisko;
 5. szkolenia zawodowe: nazwa uczelni lub szkoły (miejsce szkolenia), daty (okres trwania szkolenia), miejscowość;
 6. nagrody i wyróżnienia: podane w punktach;
 7. zainteresowania;
 8. referencje;
 9. klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Uwagi praktyczne:

 • CV powinno być napisane na białej kartce formatu A4, na komputerze lub maszynie;
 • należy dobrać odpowiedni rozmiar czcionki (11-14), nie stosować udziwnionych ozdobników graficznych, dokument powinien być czytelny i estetyczny;
 • jeśli dołączasz zdjęcie, to powinno ono być małe i umieszczone w prawym górnym rogu;
 • imię i nazwisko powinno być dobrze widoczne (można wybrać większą czcionkę lub pogrubienie);
 • używaj trzeciej, a nie pierwszej osoby (np. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną... lub Osiągnął wzrost sprzedaży...);
 • pisz językiem prostym i jasnym, nie buduj zbyt długich zdań, stosuj niezbyt długie akapity;
 • przeczytaj uważnie przynajmniej dwa razy to, co napisałeś;

studenci lub absolwenci, którzy nie mają bogatej historii zatrudnienia, powinni informacje o wykształceniu umieszczać przed doświadczeniami zawodowymi (można wyszczególnić przedmioty lub kursy ważne dla wykonywanej w przyszłości pracy, podać znane nazwiska promotorów prac).

Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu CV:

 

 • CV stare i nieprzystosowane do stanowiska, o które się ubiegasz;
 • CV w kolorze, z ilustracjami, z wymyślną czcionką, informacje podawane WIELKIMI LITERAMI;
 • bardzo długi opis odbytych szkoleń;
 • długa lista zainteresowań, hobby;
 • luki w chronologii, wszystkie powinny zostać wyjaśnione w sposób bezpośredni i pozytywny;
 • nieprecyzyjne sformułowania w rodzaju „uczestnictwo w ...” lub „znajomość w dziedzinie...”;
 • błędy ortograficzne, stylistyczne oraz interpunkcyjne, literówki;
 • niedokładne daty przy opisie okresów zatrudnienia;
 • dołączenie zdjęcia innego niż legitymacyjne lub zdjęcie sprzed lat;
 • podawanie nieprawdziwych informacji;
 • pomyłki w nazwie stanowiska, o które się ubiegasz;
 • podawanie błędnego nazwiska adresata, jego stanowiska, adresu lub kodu pocztowego;
 • pomijanie istotnych informacji takich jak wykształcenie, główni pracodawcy;
 • stosowanie wyrażeń żargonowych;
 • stosowanie słownictwa negatywnego lub obniżającego własną wartość.