Niżej wymienione pozycje udostępniamy studentom i absolwentom nieodpłatnie w siedzibie Biura Karier WSHE przy ul. Koszary 8 w Zamościu

 • Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 2001 Wydaw. Naukowe PWN
 • Błędowski P. i in.(oprac.): Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: rekomendacje opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bogacki S.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: analiza. Lublin 2007 WSEiI
 • Chrzanowska M. i in.: Jak napisać doskonałe CV. Warszawa 2003 Wydaw. Skrypt
 • Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk 2004 Gdańskie Wydaw. Psychologiczne
 • Cichocki T. i in.: Przedsiębiorczość akademicka: spinaker wiedzy: regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Lublin 2010 Innpuls
 • Ciesielski M.: Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Drozdowski R.: Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze. Poznań 2002 Wydaw. Naukowe UAM
 • Futrell Ch.: Nowoczesne techniki sprzedaży. Kraków 2004 Oficyna Ekonomiczna
 • Grabowska M.(red.): Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Gwiazda G. i in.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: ekspertyzy. Lublin 2007 WSEiI
 • Hasińska Z.(red.): Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy. Wrocław 2001 Edukacja
 • Horodeński R.(red.): Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Białystok 2003 WSE
 • Kaczmarczyk P. (oprac.): Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa 2005 UKIE
 • Kamińska W. i in.(red.): Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Warszawa 2012 KPZK PAN
 • Kotowska I.(red.): Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych. Warszawa 2007 Wydaw. Naukowe Scholar
 • Kuczek L.: Jak zostać przedsiębiorcą czyli jak założyć własną firmę? Zamość 2005 ZCRZ
 • Kulczycka L.: Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Kulczycka L.: Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Kwaśniewski K. i in.:  Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Lewicki R.: Zasady negocjacji. Poznań 2011 Dom Wydaw. Rebis
 • Łaguna M. i in.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: raporty z badań. Lublin 2007 WSEiI
 • Matusiak K. (red.): Nowa innowacyjna firma: jak uruchomić własną firmę?: podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych. Lublin 2009 Europerspektywa
 • Michalska U.: Curriculum Vitae i listy motywacyjne. Warszawa 2004 Wydaw. Kram
 • Mitura E.(red.): Technika biurowa. Warszawa 2008 Difin
 • Mrozek M.: Praca! Szukam. Zmieniam. Wybieram. Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. Kraków 2000 Antykwa
 • Nowicka E. (oprac. red.): Migracje zarobkowe polskiej młodzieży: badania i analizy. Warszawa 2004 UKIE
 • Pawlak Z.: Biznesplan: zastosowania i przykłady. Warszawa 2001 Poltext
 • Peeling N.: Negocjacje. Warszawa 2010 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Poels F.: Wartościowanie stanowisk i strategie wynagrodzeń: jak wprowadzać efektywny system. Kraków 2000 Oficyna Ekonomiczna
 • Polczyk M.: Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Poradnik – ABC szukającego pracy. Lechaa Consulting
 • Rae L.: Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa 1999 ABC
 • Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów: (rok akademicki 2010/2011). Lublin 2012 WUP
 • Różnice płci jako wyznacznik długotrwałego bezrobocia. Lublin 2012 WUP
 • Rządca R.: Negocjacje. Warszawa 2001 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Schenk G.: Profesjonalny sprzedawca: jak budować trwałe więzi z klientami. Kraków 2002 Oficyna Ekonomiczna
 • Skórska A.: Młodzież na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań  2004 Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowe
 • Skrzypek J.: Biznesplan: model najlepszych praktyk. Warszawa 2009 Poltext
 • Spencer J. i in.: Profesjonalna sekretarka: komunikacja interpersonalna. Warszawa 1999 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Stewart J.: Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2005 Wydaw. Naukowe PWN
 • Stojek-Siwińska M.: Mam już pracę! Prawo w pracy. Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Strużycki M.(red.): Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. Warszawa 2006 SGH
 • Wach K.: Jak założyć firmę w Unii Europejskiej. Kraków 2005 Oficyna Ekonomiczna
 • Woodruffe Ch.: Ośrodki oceny i rozwoju. Kraków 2003 Oficyna Ekonomiczna