Niżej wymienione pozycje udostępniamy studentom i absolwentom nieodpłatnie w siedzibie Biura Karier WSHE przy ul. Koszary 8 w Zamościu

 • Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 2001 Wydaw. Naukowe PWN
 • Błędowski P. i in.(oprac.): Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: rekomendacje opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bogacki S.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: analiza. Lublin 2007 WSEiI
 • Chrzanowska M. i in.: Jak napisać doskonałe CV. Warszawa 2003 Wydaw. Skrypt
 • Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk 2004 Gdańskie Wydaw. Psychologiczne
 • Cichocki T. i in.: Przedsiębiorczość akademicka: spinaker wiedzy: regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Lublin 2010 Innpuls
 • Ciesielski M.: Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Drozdowski R.: Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze. Poznań 2002 Wydaw. Naukowe UAM
 • Futrell Ch.: Nowoczesne techniki sprzedaży. Kraków 2004 Oficyna Ekonomiczna
 • Grabowska M.(red.): Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Gwiazda G. i in.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: ekspertyzy. Lublin 2007 WSEiI
 • Hasińska Z.(red.): Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy. Wrocław 2001 Edukacja
 • Horodeński R.(red.): Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Białystok 2003 WSE
 • Kaczmarczyk P. (oprac.): Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa 2005 UKIE
 • Kamińska W. i in.(red.): Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Warszawa 2012 KPZK PAN
 • Kotowska I.(red.): Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych. Warszawa 2007 Wydaw. Naukowe Scholar
 • Kuczek L.: Jak zostać przedsiębiorcą czyli jak założyć własną firmę? Zamość 2005 ZCRZ
 • Kulczycka L.: Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Kulczycka L.: Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Kwaśniewski K. i in.:  Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Lewicki R.: Zasady negocjacji. Poznań 2011 Dom Wydaw. Rebis
 • Łaguna M. i in.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: raporty z badań. Lublin 2007 WSEiI
 • Matusiak K. (red.): Nowa innowacyjna firma: jak uruchomić własną firmę?: podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych. Lublin 2009 Europerspektywa
 • Michalska U.: Curriculum Vitae i listy motywacyjne. Warszawa 2004 Wydaw. Kram
 • Mitura E.(red.): Technika biurowa. Warszawa 2008 Difin
 • Mrozek M.: Praca! Szukam. Zmieniam. Wybieram. Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. Kraków 2000 Antykwa
 • Nowicka E. (oprac. red.): Migracje zarobkowe polskiej młodzieży: badania i analizy. Warszawa 2004 UKIE
 • Pawlak Z.: Biznesplan: zastosowania i przykłady. Warszawa 2001 Poltext
 • Peeling N.: Negocjacje. Warszawa 2010 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Poels F.: Wartościowanie stanowisk i strategie wynagrodzeń: jak wprowadzać efektywny system. Kraków 2000 Oficyna Ekonomiczna
 • Polczyk M.: Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Poradnik – ABC szukającego pracy. Lechaa Consulting
 • Rae L.: Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa 1999 ABC
 • Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów: (rok akademicki 2010/2011). Lublin 2012 WUP
 • Różnice płci jako wyznacznik długotrwałego bezrobocia. Lublin 2012 WUP
 • Rządca R.: Negocjacje. Warszawa 2001 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Schenk G.: Profesjonalny sprzedawca: jak budować trwałe więzi z klientami. Kraków 2002 Oficyna Ekonomiczna
 • Skórska A.: Młodzież na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań  2004 Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowe
 • Skrzypek J.: Biznesplan: model najlepszych praktyk. Warszawa 2009 Poltext
 • Spencer J. i in.: Profesjonalna sekretarka: komunikacja interpersonalna. Warszawa 1999 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Stewart J.: Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2005 Wydaw. Naukowe PWN
 • Stojek-Siwińska M.: Mam już pracę! Prawo w pracy. Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Strużycki M.(red.): Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. Warszawa 2006 SGH
 • Wach K.: Jak założyć firmę w Unii Europejskiej. Kraków 2005 Oficyna Ekonomiczna
 • Woodruffe Ch.: Ośrodki oceny i rozwoju. Kraków 2003 Oficyna Ekonomiczna

Co to jest curriculum vitae?

Curriculum vitae, to inaczej życiorys zawodowy. Jest to podstawowy dokument mający zainteresować pracodawcę Twoją osobą i spowodować, że zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jego treść i forma mają być Twoją wizytówką oraz przekonać potencjalnego Pracodawcę, że to właśnie Ciebie powinien zatrudnić. Zwykle towarzyszy mu list motywacyjny.

1. Co to jest list motywacyjny?

List motywacyjny to inaczej list poprzedzający curriculum vitae.
W zależności od sposobu, w jaki jest dostarczane CV do pracodawcy, będzie on listem tradycyjnym lub elektronicznym. Piszemy go dopiero, gdy przygotowane jest CV.
Przed napisaniem listu motywacyjnego należy zastanowić się nad tym:

 • jakie motywy skłaniają mnie do ubiegania się o dane stanowisko?
 • dlaczego będę najlepszym kandydatem na dane stanowisko?

W liście motywacyjnym nie powtarzamy informacji, które zostały już zawarte w CV, ale należy wykazać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, które będzie użyteczne w nowym miejscu pracy.